Tháng 2
13

Phát hành Mediafire Getter v1.2

Các update chính:

1. Thích ứng với Win7 cả 32 bits và 64 bits

2. Thay đổi nhân lõi cách thức việc bắt link

Post comment