Phần mềm bán hàng, kho hàng, công nợ SM

I. YÊU CẦU HỆ THỐNG

1. Hệ diều hành Windows 7, Windows Vista, Windows XP (Service Pack 2), Windows Server 2008, Windows Server 2003, Windows 2000 (with Service Pack 3), Windows ME hoặc Windows 98

2. Để chạy được hệ thống bạn cần cài đặt .NET FRAMEWORK 2.0 trước

Tải về tại đây.

II. TẢI BỘ CÀI CHƯƠNG TRÌNH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

STT Tên file Phiên bản Ngày cập nhật Kích thước
Phần mềm bán hàng, kho hàng, công nợ, chăm sóc khách hàng Thuần Việt SM
1 Bộ cài v2.0 03/04/2013 15.06 MB

III. THỰC THI CHƯƠNG TRÌNH SAU KHI CÀI ĐẶT

Bạn xem ở đây