Phần mềm quản lý hiệu vàng

I. YÊU CẦU HỆ THỐNG

1. Hệ diều hành Windows 7, Windows Vista, Windows XP (Service Pack 2), Windows Server 2008, Windows Server 2003, Windows 2000 (with Service Pack 3), Windows ME hoặc Windows 98

2. Để chạy được hệ thống bạn cần cài đặt .NET FRAMEWORK 2.0 trước

Tải về tại đây.

II. TẢI BỘ CÀI CHƯƠNG TRÌNH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

DO ĐẶC THÙ – VUI LÒNG LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC CÀI ĐẶT BẢN DÙNG THỬ

STT Tên file Phiên bản Ngày cập nhật Kích thước
Phần mềm quản lý cửa hàng vàng v3.0
1 Hướng dẫn sử dụng
v3.0 17/06/2014 20 MB

III. THỰC THI CHƯƠNG TRÌNH SAU KHI CÀI ĐẶT

Bạn xem ở đây