1. Hướng dẫn bằng hình ảnh: http://pos.thuanvietsoft.com/help/new/