Phần mềm quản lý bán hàng, kho hàng, công nợ, chăm sóc khách hàng

3,500,000 

TẢI VỀ SỬ DỤNG THỬ TRONG 20 NGÀY

I. Chức năng hệ thống
Tạo mới cơ sở dữ liệu
Sao lưu cơ sở dữ liệu

Phục hồi cơ sở dữ liệu

Đổi mật khẩu đăng nhập

Quản trị thư viện ảnh

Phân quyền và quản trị người sử dụng

Cấu hình toàn bộ hệ thống

Cài thêm

II. Bán hàng
Quản lý hợp đồng
Quản lý báo giá

Quản lý thông tin khách hàng

Quản lý bán lẻ

Quản lý bán buôn

Quản lý điểm bán

Danh mục mặt hàng

III. Kho hàng
Danh mục kho hàng
Danh mục nhà cung cấp

Nhập kho

Chuyển kho

Kiểm kê kho

Trả lại nhà cung cấp

Tồn kho

III. Sau bán hàng
Công nợ khách hàng
Công nợ nhà cung cấp

Chăm sóc khách hàng theo ngày sinh nhật, ngày thành lập

Chăm sóc khách hàng theo sản phẩm đã mua

Gửi email hàng loạt

Gửi sms hàng loạt

IV. Chức năng khác
Quản lý quỹ
Ghi chú nhanh

Danh sách nhân viên

V. Báo cáo
V.I Báo cáo bán hàng
Chi tiết bán hàng
Tổng hợp bán hàng

Chi tiết bán hàng theo nhân viên kinh doanh

Tổng hợp bán hàng theo NVKD

Danh sách hóa đơn hủy

Tổng hợp bán hàng theo hàng hóa

Tổng hợp bán hàng theo khách hàng

V.II Báo cáo đặt hàng
Chi tiết đặt hàng
Tổng hợp đặt hàng

Danh sách phiếu đặt hàng bị hủy

Danh sách phiếu đặt hàng chưa xuất

V.III Báo cáo công nợ phải thu
Chi tiết công nợ phải thu
Tổng hợp công nợ phải thu

Báo cáo tuổi nợ

Chi tiết công nợ theo NVKD

Tổng hợp công nợ theo NVKD

Chi tiết tiền thu công nợ theo NVKD

V.IV Báo cáo kho hàng
Thẻ kho
Hàng tồn kho

Tổng hợp nhập xuất tồn

Chi tiết hàng nhập

Tổng hợp hàng nhập

Lịch sử giá nhập theo mặt hàng

V.V Báo cáo quỹ
Báo cáo quỹ tiền mặt
Báo cáo các khoản thu khác

Báo cáo các khoản chi khác

Danh sách phiếu thu công nợ

Danh sách phiếu chi công nợ

V.VI Báo cáo biểu đồ
Biểu đồ doanh số theo tỉnh thành
Biểu đồ doanh số theo nhóm hàng hóa

Biểu đồ doanh số theo khoảng thời gian

Biểu đồ doanh số theo nhóm hàng các tháng trong năm

V.VII Báo cáo khác
Danh sách hợp đồng