1. Thêm mới Nhóm hàng – Mặt hàng:

2. Thêm mới Khách hàng/ nhà cung cấp:

3. Nhập tồn kho ban đầu:

3. Nhập công nợ ban đầu:

5. Hướng dẫn bán hàng: