1. Thêm mới mặt hàng trong phần mềm ThuanVietCloud