Phần mềm quản lý nhà hàng

I. YÊU CẦU HỆ THỐNG

1. Hệ diều hành Windows 7, Windows Vista, Windows XP (Service Pack 2), Windows Server 2008, Windows Server 2003, Windows 2000 (with Service Pack 3), Windows ME hoặc Windows 98

2. Để chạy được hệ thống bạn cần cài đặt .NET FRAMEWORK 2.0 trước

Tải về tại đây.

II. TẢI BỘ CÀI CHƯƠNG TRÌNH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

STT Tên file Phiên bản Ngày cập nhật Kích thước
Phần mềm quản lý Nhà hàng
1 Bộ cài chạy cả win 32 và 64 bit 2.5
v2.5 12/11/2012 13.8 MB
Phần mềm quản lý Nhà hàng (BẢN MỚI)
1

BẢN CƠ BẢN 3.0

Bộ cài chạy cả win 32 và 64 bit 3.0

v3.0 31/05/2013 14 MB + 4MB (hướng dẫn sử dụng)
2

BẢN ĐẦY ĐỦ 4.0

Tải bộ cài

v4.0 Chức năng
25/03/2014 26MB

III. THỰC THI CHƯƠNG TRÌNH SAU KHI CÀI ĐẶT

Bạn xem ở đây